Pomoc v krizi

Ochrana ObyvatelOchrana Obyvatel

Cílem Sdružení plynoucím ze stanov jsou zejména následující činnosti:osvětové kampaně, vzdělávací a preventivní akce pro občany i samosprávy měst a obcí rozvoj komunikace obyvatel a samosprávných i státních orgánů včetně jednotlivých složek integrovaného záchranného systému, rozvoj informačního servisu pro obyvatele a samosprávy měst a obcí, aplikovaný výzkum ke získání nových poznatků a dovedností v oblasti ochrany obyvatelstva, krizového řízení a kritické infrastruktury

Charita ČRCharita ČR

Posláním Charity je služba milosrdné lásky církve lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání, zdravotní stav, sexuální orientaci, sociální a ekonomickou situaci a postavení, jejich příslušnost k etnické nebo národnostní menšině, víře, náboženství a kultuře.

ADRAADRA

mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi.

Diakonie ČCEDiakonie ČCE

organizujeme také humanitární pomoc v ČR (povodně) a rozvojovou pomoc v zahraničí

Člověk v tísniČlověk v tísni

nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Lidskou důstojnost a svobodu považujeme za základní hodnoty. Věříme, že lidé kdekoli na světě mají mít právo rozhodovat o svých životech a společně sdílet práva vyjádřená Všeobecnou deklarací lidských práv.

Ochrana obyvatelstva v ČROchrana obyvatelstva v ČR

plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany

Humanitární balíčekHumanitární balíček

Podporuje okamžité řešení nouzové situace osoby bez nutnosti další odborné asistence.

Rady v NouziRady v Nouzi

jak se chovat v nejrůznějších krizových situacích

RescueinfoRescueinfo

vzdělávací a preventivní činnost v oblasti ochrany obyvatel

České fórum pro rozvojovou spolupráciČeské fórum pro rozvojovou spolupráci

platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí.

Lékaři bez hranicLékaři bez hranic

Podle Lékařů bez hranic mají všichni lidé právo na pomoc a ochranu svých základních potřeb bez ohledu na národnost, barvu pleti, politické nebo náboženské přesvědčení. Aby byla humanitární pomoc účinná a dostalo se jí všem potřebným, musí být nestranná a nezávislá na politických či ekonomických zájmech.

Amnesty InternationalAmnesty International

Amnesty International ČR byla založena v roce 1991, okamžitě se zapojila do mezinárodních aktivit a postupně začala rozvíjet i svou práci doma. Dnes její zaměstnanci spolu s dobrovolníky a aktivisty vzdělávají k lidským právům na základních a středních školách, monitorují stav lidských práv, poskytují podporu žadatelům o azyl, propagují ochranu žen, usilují o odstranění diskriminace, o systémové změny v zákonech i praxi.

Ambrela

Platforma rozvojových organizácií – Ambrela (skrátene Ambrela) je strešnou organizáciou 27 prevažne mimovládnych organizácií na Slovensku (18 riadnych členov a 9 pozorovateľov), ktoré sa venujú sa rozvojovej spolupráci, humanitárnej pomoci, globálnemu rozvojovému vzdelávaniu a/alebo trvalo udržateľnému rozvoju doma a/alebo v zahraničí a zastupuje ich spoločné záujmy na domácej pôde i v zahraničí.

Záchranný kruhZáchranný kruh

nezisková organizace, která sdružuje záchranářské subjekty a další instituce. Společně vyvíjíme a realizujeme systém informování, vzdělávání a prevence v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí.

Společnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEPSpolečnost krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP

dobrovolné sdružení fyzických osob na základě profesního či odborného zájmu – lékařů a dalších odborných pracovníků, kteří se věnují problematice krizového managementu a krizové připravenosti ve všech typech zdravotnických zařízení

Akademie dobrovolných záchranářů ČRAkademie dobrovolných záchranářů ČR

Nezisková organizace zaměřená na vzdělávací,záchranné a humanitární činnosti.

KRIZPORTKRIZPORT

veřejný portál krizového řízení v Jihomoravském kraji, jehož cílem je přinášet veřejnosti i odborníkům věrohodné a aktuální informace z oblasti přípravy a řešení mimořádných událostí a krizových situací v kraji. Portál se skládá z veřejné sekce (přístup pro každého uživatele internetu) a neveřejné sekce (přístup jen pro vybrané uživatele). Portál provozuje Hasičský záchranný sbor JMK.

Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostíUNOCHA

Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA), orgán Organizace spojených národů (OSN) ustanovený v roce 1998 s cílem mobilizovat a koordinovat Kolektivní úsilí mezinárodního společenství a obzvláště pak jednotlivých agentur OSN v době humanitárních krizí vyvolaných přírodními katastrofami nebo člověkem.

Open KnowledgeOpen Knowledge

worldwide non-profit network of people passionate about openness, using advocacy, technology and training to unlock information and enable people to work with it to create and share knowledge.

ReliefWebReliefWeb

hlavní zdroj spolehlivých a včasných humanitárních informací o globálních krizích a katastrofách od roku 1996.

Logistic ClusterLogistic Cluster

koordinace, správa informací a v případě potřeby poskytování logistických služeb, aby byla zajištěna účinná a efektivní logistická odezva v každé operaci.

World Food ProgrammeWorld Food Programme

největší světová humanitární agentura bojující proti hladu po celém světě.

Humanitarian ResponseHumanitarian Response

poskytuje humanitární komunitě prostředky pomoci při koordinaci operačních informací a souvisejících činností

Institut BioforceInstitut Bioforce

organizace, jejímž cílem je zvýšit dopad a význam nouzových akcí a rozvojových programů školením a poskytnutím podpory zúčastněným stranám. Od mezinárodních akcí až po místní iniciativy vytváří vazby mezi různými komunitami a kulturami na základě hodnot solidarity, kompetencí a závazků.

Prevention WebPrevention Web

projekt Úřadu OSN pro snižování rizika katastrof (UNISDR)

Google for NonprofitGoogle for Nonprofit

nabízí neziskovým organizacím,  přístup ke zlevněným nebo bezplatným službám. Tyto nástroje pomáhají  najít nové dárce a dobrovolníky, pracovat efektivně a přimět příznivce, aby podnikli kroky.

Digital Network for Humanitarian ResponseDigital Network for Humanitarian Response

konsorcium dobrovolnických a technických komunit poskytující  rozhraní mezi formálními, profesionálními humanitárními organizacemi a neformálními, avšak kvalifikovanými a agilními dobrovolníky a technickými sítěmi.

European Community Humanitarian OfficeECHO

Humanitární úřad Evropského společenství (ECHO) byl vytvořen v roce 1992 jako výraz evropské solidarity s lidmi v nouzi po celém světě. V roce 2004 se stalo generálním ředitelstvím pro humanitární pomoc před začleněním civilní ochrany v roce 2010 za účelem lepší koordinace a reakce na katastrofy uvnitř i vně Evropy.

Humanitarian OpenStreetMap TeamHumanitarian OpenStreetMap Team

most mezi tradičními humanitárními pracovníky a komunitou OpenStreetMap

Standby Task ForceStandby Task Force

organizuje digitální dobrovolníky do flexibilní, vyškolené a připravené sítě připravené k nasazení v krizových situacích.

Mezinárodní Červený kříž a PůlměsícMezinárodní Červený Kříž a půlměsíc

humanitární hnutí v podobě mezinárodní neziskové organizace. Zabývá se poskytováním humanitární pomoci a lékařské péče v oblastech, kde je toho potřeba

CRISIS NETCRISIS NET

iniciativa na vybudování platformy pro údaje o světových krizích, která by novinářům, vědcům o data, vývojářům a dalším tvůrcům umožnila rychlý a snadný přístup k důležitým informacím o vládních, obchodních, humanitárních a veřejných aktivitách.

EMERCOM of RussiaEMERCOM of Russia

Civilní obrana, mimořádné události a odstranění následků přírodních katastrof v Rusku

Crisis Aid InternationalCrisis Aid International

pomáhá chránit udržitelný život, povzbuzuje ty, kteří trpí, a spolupracuje s dalšími pomocnými organizacemi při přinášení potřebných potravin, materiálů a léků lidem v době krize, zejména tam, kde existují situace ohrožující život.

Get Ready Get ThruGet Ready Get Thru

Kdyby se teď stala katastrofa, byli byste připraveni? Nový Zéland.

UshahidiUshahidi

nezisková technologická společnost, která se specializuje na vývoj bezplatného a otevřeného softwaru pro sběr informací, vizualizaci a interaktivní mapování. Vytváříme nástroje pro demokratizaci informací, zvýšení transparentnosti a snižování překážek, které jednotlivci mohou sdílet se svými příběhy.

Humanitarian Practice NetworkHumanitarian Practice Network

nezávislé fórum pro tvůrce politik, odborníky a další, kteří pracují v humanitárním odvětví nebo v něm, aby sdíleli a šířili informace, analýzy a zkušenosti a aby se z toho poučili.

R!SER!SE

ambiciózní globální reakce na vážné globální výzvy, nový způsob spolupráce a uvolnění potenciálu subjektů veřejného a soukromého sektoru, kteří jsou připraveni a ochotni učinit krok vpřed a přijmout vůdčí postavení v oblasti snižování rizika katastrof.

United Nations system for the coordination of disaster reductionUNISDR

ústřední bod systému OSN pro koordinaci odstraňování katastrof a zajištění synergií mezi činnostmi zaměřenými na snižování katastrof.

ICT4PeaceICT4Peace

Sbírka jedinečných a široce uznávaných databází vytvořených Nadací ICT4Peace je zaměřena na komunitu humanitární pomoci, stejně jako na média a tvůrce politik. Obsahují důležité informace od vlády, systému OSN v oblasti postižené katastrofami / krizemi, dalších nevládních organizací, Světové banky, komplexních situačních zpráv, mapování informací a údajů GIS, fotografií, videa, informací o tom, kdo / mezinárodní mediální pokrytí.

Humanitarian FuturesHumanitarian Futures

nezávislý politický výzkumný program založený na univerzitě  King’s College v Londýně, který usiluje o to, aby působil jako katalyzátor v rámci humanitárního sektoru, aby stimuloval větší zájem o strategičtější přístupy k měnícím se typům, dimenzím a dynamice budoucích humanitárních krizí.

Global Humanitarian AssistanceGlobal Humanitarian Assistance

pracuje na poskytování objektivních, nezávislých, důkladných údajů a analýz kolem humanitárního financování a souvisejících toků pomoci a vyvinulo podrobné a robustní metodiky pro výpočet skutečné hodnoty humanitární pomoci, která je základem veškeré naší práce.

Humanitarian Logistics AssociationHumanitarian Logistics Association

členská asociace pro humanitární logistiku. Podporuje a podporuje iniciativy profesního rozvoje v rámci globální humanitární logistiky. Funguje jako neutrální rozhraní pro využití znalostí, informací a schopností v humanitárních organizacích.

Humanitarian NewsHumanitarian News

Získává měsíčně zhruba 30 000 článků z více než 1000 různých zdrojů: blogy, webové stránky nebo zpravodajství. Každý zdroj pokrývá humanitární subjekty, ať už jde o pomoc, rozvoj, humanitární události, úlevu od chudoby, zprávy z neziskového sektoru nebo z oblasti životního prostředí. Zatímco všechny zdroje jsou pečlivě vybrány, aby byly informace relevantní, aktualizace a vyhledávání článků jsou automatizované.

Global Disaster Alert and Coordination SystemGDACS

Kooperace spolupráce v rámci zastřešující činnosti Organizace spojených národů. Zahrnuje manažery katastrof a informační systémy po katastrofách na celém světě a jejich cílem je vyplnění informační a koordinační mezery v první fázi po rozsáhlých katastrofách. GDACS poskytuje přístup k webovým informačním systémům pro katastrofy a související koordinační nástroje v reálném čase.

ELRHAELRHA

globální humanitární komunita, kde humanitární aktéři aktivně spolupracují s vysokoškolskými institucemi s cílem rozvíjet vysoce profesionální respondenty, sdílet odborné znalosti a provádět výzkum, který významně snižuje rizika a zajišťuje, aby ti, kteří trpí katastrofou, dostali včasnější, relevantnější a udržitelnější pomoc.

OXFAMOXFAM

Jedna ze tří lidí na světě žije v chudobě. Oxfam je odhodlán změnit tento svět mobilizací moci lidí proti chudobě.

IRINIRIN

humanitární zprávy a analýzy služby Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí

Harward Humanitarian InitiativeHarward Humanitarian Initiative

řada programově specifických publikací o tématech jako je válečné dopady, mapování krizí a včasné varování, genderové násilí v konfliktech a humanitární efektivnost.

Humanitarian Data ExchangeHumanitarian Data Exchange

Chceme aby bylo snadné humanitární údaje  najít a použít pro analýzu. Pracujeme na třech prvcích, které se nakonec spojují do integrované datové platformy.

ACAPSACAPS

zaměřené na zlepšení posuzování humanitárních potřeb v případě mimořádných událostí a krizí.

InterActionInterAction

Aliance 180 nevládních organizací ve Washingtonu, DC. pracujících po celém světě.

Confederation of Relief and DevelopmentCONCORD

Evropská konfederace nevládních organizací pro pomoc a rozvoj

REACH InitiativeREACH Initiative

se zabývá celým cyklem mimořádné události, od připravenosti k oživení, uplatňování přístupu, který spojuje pomoc, rehabilitaci a rozvoj.

ShelterClusterShelter Cluster

zdroj pro humanitární agentury pracující v oblasti ochrany. Nabízí dokumenty a materiály v reálném čase pro použití v nouzové a obnovovací fázi humanitárních reakcí po celém světě.

The International Emeregnecy Management SocietyTIEMS

Mezinárodní společnost pro řízení mimořádných událostí je globálním fórem pro vzdělávání, školení, certifikaci a politiku v oblasti řízení mimořádných událostí a katastrof.

PWC ResiliencePWC Resilience

Odolnost je strategickým myšlením Resilience znamená být připraveni – v nejhlubším smyslu. Připravena nejen pro rizika, která doprovázejí změnu a krizi, ale i pro příležitosti. Dokonce i (nebo obzvláště), když nelze předpovědět, které události se mohou vyskytnout nebo kde nebo kdy.

ALNAPALNAP

jedinečná celoevropská síť zaměřená na zlepšení humanitárních výkonů prostřednictvím zvýšeného učení a odpovědnosti.

Food Security ClusterFood Security Cluster

Klastr pro zabezpečení potravin je zaměřen na posílení spolupráce a partnerství. FSC pracuje přímo se svými partnery a zainteresovanými stranami, mezi něž patří mezinárodní nevládní organizace, hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, další klastrové agentury, organizace OSN, vlády a dárci.

AcclimatiseAcclimatise

odborná poradenská, komunikační a digitální aplikační společnost, která poskytuje odborné znalosti světové úrovně v oblasti přizpůsobení se změně klimatu a řízení rizik. Jsme vůdci, protože se zaměřujeme pouze na adaptaci a naše práce formuje adaptační program po celém světě.

International Disaster Response NetworkIDRN

Mezinárodní síť pro reakci na katastrofy je decentralizovaná, distribuovaná síť / komunita jednotlivců, kteří společně pracují na společné příčině spojené společnou metodikou a terminologií. IDRN slouží jako rámec pro vytváření sítí a spolupráce a poskytuje místo pro sdílení informací a vytváření běžných obrazů provozu. Prostřednictvím tohoto společného operačního obrazu mohou zúčastnění členové koordinovat své úsilí a samočinně se synchronizovat s mezerami a potřebami. Členové sdílejí informace otevřeně a svobodně kvůli společným cílům.

Geeks Without BoundsGWOB

Geeks Without Bounds pracuje na pozitivní změně překlenováním propasti mezi technologickými schopnostmi a znalostmi institucí v rámci humanitární reakce. Pracujeme na propojení technologů a organizací do scénářů, které řídí rozsah od reakce na katastrofy a krizi k řízení humanitárních systémů.

Asian Disaster Preparedness CenterAsian Disaster Preparedness Center

nevládní organizace pracuje v řadě zemí v regionu Asie včetně Afghánistánu, Bangladéše, Bhútánu, Kambodže, Číny, Indie, Indonésie, Laos PDR, Maledivy, Mongolska, Myanmaru, Nepálu, Pákistánu, Saúdské Arábie, Srí Lanky, Thajska, Filipín a Vietnamu

Emergency and Disaster Information ServiceEDIS

Informační služba pro mimořádné události a katastrofy v Budapešti, Maďarsko

Global Facility for Disaster Reduction and RecoveryGFDRR

Globální nástroj pro snižování a obnovu katastrof je partnerství 41 zemí a 8 mezinárodních organizací, které se zavázaly pomoci rozvojovým zemím snížit jejich zranitelnost vůči přírodním rizikům a přizpůsobit se změně klimatu.

GLIDEnumberGLIDEnumber

Asijské centrum pro snižování následků katastrof (ADRC) navrhlo globální společný identifikační kód pro katastrofy

DIMERSARDIMERSAR

Správa katastrof,  Nouzová odezva Vyhledávání a záchrana,  Lékařské ošetření, Ochrana

The Sphere ProjectThe Sphere Project

dobrovolná iniciativa, která spojuje širokou škálu humanitárních agentur kolem společného cíle – zlepšit kvalitu humanitární pomoci a odpovědnost humanitárních aktérů vůči svým voličům, dárcům a postiženým skupinám obyvatelstva.

Centers for Disease Control and PreventionCenters for Disease Control and Prevention

CDC pracuje 24 hodin denně 7 dní v týdnu na ochranu Ameriky před ohrožením zdraví, bezpečnosti a bezpečnosti v zahraničí i v USA. Čí léky začínají doma nebo v zahraničí, jsou chronické nebo akutní, léčitelné nebo preventivní, lidské chyby nebo úmyslné záchvaty. komunitám a občanům, aby učinily totéž.

START NetworkSTART Network

konsorcium 19 předních nevládních organizací, které společně spolupracují na posílení systému humanitární pomoci.

Humanitarian CoalitionHumanitarian Coalition

Vedoucí kanadské agentury poskytující pomoc při financování pomoci v době mezinárodních humanitárních krizí.

Overseas Development InstituteOverseas Development Institute

Přední britský nezávislý think tank o mezinárodních rozvojových a humanitárních otázkách.

International Crisis GroupInternational Crisis Group

nezávislá, nezisková, nevládní organizace, která se zavázala předcházet smrtelným konfliktům a řešit je.

Emergency Telecom ClusterEmergency Telecom Cluster

globální síť organizací, které spolupracují na poskytování včasných a účinných komunikačních služeb mezi agenturami v humanitárních mimořádných situacích.

EM-DATEM-DAT

Mezinárodní databáze katastrof. Rozvojové a záchranné agentury již dlouho vědí, jak důležitou úlohu hrají údaje a informace při zmírňování dopadů katastrof na zranitelné obyvatelstvo. Systematické shromažďování a analýza těchto údajů poskytuje neocenitelné informace vládám a agenturám odpovědným za pomoc a obnovu. Pomáhá také integraci složek zdraví do programů rozvoje a zmírnění chudoby.

des inventardes inventar

Systém řízení informací o katastrofách je udržitelné uspořádání v rámci instituce pro systematický sběr, dokumentaci a analýzu údajů o ztrátách způsobených katastrofami spojenými s přírodními riziky.

Thomson Reuters FoundationThomson Reuters Foundation

mediální rozvojová charita působící celosvětově. První charitativní nadace se specifickým cílem výcviku novinářů v rozvojových zemích.

LRA Crisis TrackerLRA Crisis Tracker

platforma pro mapování v reálném čase a systém sběru dat vytvořený tak, aby přinesl bezprecedentní úroveň průhlednosti vůči zvěrstvům Lords Resistance Army.

UAViatorsUAViators

použití bezpilotních letounů a dronů v humanitární praxi a v mezinárodním měřítku. Děláme to tím, že podporujeme celosvětovou dobrovolnou síť profesionálních, civilních a zodpovědných fanoušků UAV, kteří usnadňují sdílení informací, koordinaci a provozní bezpečnost při podpoře širokého spektra humanitárních snah.

MapActionMapAction

nevládní organizace (NGO), která má schopnost nasadit plně kvalifikovaný a vybavený tým pro humanitární mapování a správu informací kdekoli na světě, často během několika hodin.

GeoCommonsGeoCommons

veřejná komunita uživatelů GeoIQ, kteří budují otevřený úložiště dat a map pro celý svět. Platforma GeoIQ obsahuje velké množství funkcí, které vám umožňují snadný přístup, vizualizaci a analýzu vašich dat.

Professionals in Humanitarian Assistance and ProtectionPHAP

Profesionálové v oblasti humanitární pomoci a ochrany (PHAP), aby posílili schopnost globální humanitární komunity efektivně a profesionálně reagovat na současné a budoucí krize.

EMS WORLDEMS WORLD

zprávy a školení pro záchranáře, EMT, hasiče a veřejnou bezpečnost

International Civil Defence OrganisationInternational Civil Defence Organisation

Mezinárodní organizace. Ochrana obyvatel, majetku a životního prostředí

Exchange of Civil Protection ExpertsExchange of Civil Protection Experts

doplňuje vzdělávací program přizpůsobený potřebám zásahů v oblasti civilní ochrany v rámci mechanismu Společenství pro civilní ochranu.

International Charter Space & Major DisasterInternational Charter Space & Major Disaster

je zaměřen na zajištění jednotného systému získávání a poskytování prostorových dat těm, kteří jsou postiženi přírodními katastrofami nebo katastrofami způsobenými člověkem prostřednictvím oprávněných uživatelů. Každý člen agentury přidělil prostředky na podporu ustanovení Listiny a přispívá tak ke zmírnění následků katastrof na lidský život a majetek.

Euro-Atlantic Disaster Response Coordination CentreEADRCC

Středisko pro koordinaci reakce na katastrofy v rámci Euroatlantického centra

INSARAGINSARAG

globální síť více než 80 zemí a organizací pod záštitou Organizace spojených národů. Zabývá se otázkami spojenými s vyhledáváním a záchranou měst (USAR), jejichž cílem je stanovení minimálních mezinárodních standardů pro týmy USAR a metodiku mezinárodní koordinace při reakci na zemětřesení

Swedish Civil Contingencies AgencyMSB

civilní ochrana, veřejná bezpečnost, nouzové řízení a civilní obrana. Odpovědnost se týká opatření přijatých před, během a po mimořádné události nebo krizi ve Švédsku